Yrityksen perustaminen

Yrityksen perustamisen vaiheet

 • Oma halu ja tahto aloittaa yritystoiminta.
 • Liiketoimintasuunnitelman laatiminen. Liiketoimintasuunnitelman laatimiseen saa apua muun muassa uusyrityskeskuksista ja työvoima- ja elinkeinokeskuksista.
 • Yritysmuodon valinta (toiminimi, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, osakeyhtiö, osuuskunta).
 • Perusilmoitus kaupparekisteriin. Perusilmoitus on tehtävä ennen toiminnan aloittamista.
 • Yritystoiminnan luvanvaraisuuden selvittäminen. Luvanvaraista elinkeinotoimintaa ovat esimerkiksi sairaankuljetus ja taksitoiminta. Lupaviranomaisia ovat kaupungit, kunnat, lääninhallitukset ja ministeriöt.
 • Aloittamisilmoitus verottajalle (arvonlisäverovelvolliseksi ja ennakkoperintärekisteriin ilmoittaminen).
 • Kirjanpidon järjestäminen ja tarvittavien vakuutusten ottaminen.

Ammatti- ja elinkeinotoimintaa voi harjoittaa

 • yksityisenä elinkeinonharjoittajana eli toiminimellä
 • henkilöyhtiössä (avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö)
 • osakeyhtiössä.

Palveluntuottajan lupa ja itsenäisen ammatinharjoittajan ilmoitus

Palvelujen tuottajalla on oltava lupa antaa terveydenhuollon pal­ve­luja. Lupaa haetaan kirjallisesti palvelujen tuottajan ko­ti­paikan aluehallintovirastolta. Aluehallintoviraston on myönnettävä lupa, mikäli toi­minta on asianmukaista ja laissa säädetyt toiminta­edelly­tykset täyt­tyvät. Lomakehakemisto.

Ilmoitus terveyden- ja sairaanhoidon palveluiden antamisesta itsenäisenä ammatinharjoittajana täytyy tehdä kirjallisesti aluehallintovirastolle ennen toiminnan aloittamista. Ilmoitus toimitetaan sille aluehallintovirastolle, jonka alueella palveluja annetaan. Toiminnan lopettamisesta tulee tehdä ilmoitus 30 päivän kuluessa siitä, kun toiminta lopetetaan. IImoituslomakkeita ja tarkempia ohjeita on saatavissa Aluehallintoviraston sivuilta.

Potilasasiamies

Jokainen palvelujentuottaja, joka on yksityisestä ter­veydenhuollosta annetussa laissa tarkoitettu palveluntuottaja, on velvollinen asettamaan toimintayksik­köönsä poti­lasasia­mie­hen. Kahdella tai useammalla toimintayksiköllä voi olla myös yhtei­nen poti­lasasia­mies.

Potilasasiakirjat

Potilasasiakirjoihin tulee merkitä potilaan tiedot, joita tarvitaan hoidon järjestämiseen, suunnitte­luun, toteuttamiseen ja seurannan turvaamiseen. Potilas­asia­kirjat pitää säilyttää siten, että
– ne eivät voi joutua ulkopuolisten hal­tuun
– niihin sisältyvät tiedot pysyvät vain palvelujen tuottajan ja potilaan itsensä tiedossa
– ne eivät voi tuhou­tua ulko­puolisen vaikutuk­sen, esimerkiksi tulipalon, seu­raukse­na
– niihin ei voi päästä tunkeutumaan esimer­kiksi tietokoneen suojaamattomia tiedostoja hy­väksi käyttäen.

Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut yksityiskohtaiset ohjeet potilasasiakirjojen laatimisesta ja säi­lyttämisestä.

Vakuutukset

Yrittäjän eläkevakuutus

Henkilö kuuluu YEL:n piiriin, mikäli

 1. hän omistaa yksin tai yhdessä samassa taloudessa asuvan perheenjäsenen kanssa yli 50 % yrityksestään
 2. hän on johtavassa asemassa, esimerkiksi toimitusjohtaja tai hallituksen jäsen, ja omistaa itse vähintään 15 % ja yhdessä samassa taloudessa asuvan perheenjäsenensä kanssa yli 30 % osakepääomasta tai äänivallasta.

Vakuuttamisvelvollisuus

Terveyden- ja sairaanhoitotoimintaa harjoittavalla on oltava poti­lasva­kuutus poti­lasva­hin­gon va­ralta. Vakuutuksenottamisvelvollisuus koskee myös it­senäistä amma­tin­harjoittajaa.

Huom. Sairaanhoitajaliitoon kuuluva itsenäinen ammatinharjoittaja, jolla ei ole yhtään muita työntekijöitä, on oikeutettu
* vastuu- ja oikeusturvavakuutukseen ammatissa aiheutuvien vahinkojen varalta
* potilasvakuutukseen.
(Lue yrittäjien vakuutuseduista lisää Tehyn sivuilta)